balansenvoeding.nl

Bij afvallen denken de meeste mensen aan minder eten, kleinere porties, ieder pondje gaat door het mondje etc.
Ik kan u vertellen dat de meeste mensen met overgewicht te weinig eten!
En dat niet alleen, ook hebben ze vaak een dieet verleden, eten de verkeerde producten en hebben last van emotie eten .

Door zo jarenlang te leven ontstaan er problemen met de gezondheid en door een kettingreactie in het lichaam wordt men steeds zwaarder en  de hormonen komen in disbalans.
De gevolgen zijn niet mals, kijk maar eens hoeveel mensen dagelijks giftige medicijnen slikken!
Alles door een verstoorde stofwisseling, oké, niet alles, want sommige ziektes en aandoeningen zijn aangeboren of ontstaan spontaan. Maar verreweg de meeste ziektes ontstaan door een ongezonde leefstijl. Voorbeelden zijn kanker, hart-en vaatziekten, diabetes type 2, allerlei darmproblemen waaronder PDS, migraine, verminderde weerstand en ga zo maar door.

U kunt zich waarschijnlijk niet voorstellen hoeveel cliënten, met allerlei klachten zich beter gaan voelen, door gewoon gezonder te gaan leven.
Mijn cliënten komen meestal één keer per week op consult, dan meten we het gewicht, vetpercentage en BMI.

Ik coach en leer ze alle zin en onzin over voeding. Ik verkoop geen dieet en/of maaltijdvervangers, wel gedragsverandering en bewustwording. Elke vorm van dieet is ongezond en onverantwoord!!!
Men leert verkeerde eetpatronen om te zetten in de juiste, gezonde patronen.

Lekker eten en vooral genoeg eten is belangrijk, zo heeft u geen honger en kunt u dat eindeloos vol houden.
Omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging BGN, krijgen veel mensen met een aanvullende verzekering de kosten deels of helemaal terug!

Maak een afspraak met mij voor een gratis en vrijblijvende intake.

Eerste Graaf van Loonstraat 3a, Venlo-Blerick

 

Mijn telefoonnummer is 06 40 36 29 88 of mail op rvisscher@telfort.nl of balansenvoeding@outlook.com         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reacties

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:   Rob Visscher, lid van de beroepsvereniging Gewichtsconsulenten 
                               Nederland. Tevens in het bezit van een Nederlands diploma 
                               Gewichtsconsulent, handelde als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.

Cliënt:                      De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
                               verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres:           De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt 
                               Uitgeoefend

Arts                         De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de
                               gewichtsconsulent is verwezen.          

  
                              

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.


Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen tien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met €10,-administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geef workshops voor bedrijven, deze zijn gericht op een gezonde leefstijl en is een belangrijk onderdeel van het gezondheidsmanagement!

Een gezonde leefstijl verkleint het risico op overgewicht,
hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) en maag- en darmklachten.

Gezonde voeding leidt tot betere arbeidsprestaties.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met overgewicht bijna twee maal vaker verzuimen dan mensen met een gezond gewicht.

1 op de 8 werknemers heeft last van burn-out klachten.
Wist u dat werknemers met een gezonde leefstijl veel minder last hebben van een burn-out?
Dat komt onder meer door weerstandvermindering bij deficiëntie van belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen, waardoor het lichaam opgebrand raakt. 

Mijn workshop bestaat uit een leerzame en duidelijke PowerPoint presentatie.
Na de presentatie van ongeveer 30 minuten kunnen uw werknemers nog vragen stellen over voeding en bewegen, zodat iedereen begrijpt hoe je op een verantwoorde manier een gezond gewicht bereikt en wat de voordelen zijn van een gezonde leefstijl.

Laat uw werknemers bewustere keuzes maken zodat ze niet alleen gezond zijn, maar ook gezond blijven!